• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nekustamā īpašuma nodoklis

27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-733/2020 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nekustamā īpašuma mantošanas procesa ietvaros

Lejupielādēt

27.01.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-616/2020 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīdis atjaunotu īpašuma tiesību gadījumā

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-417/2020 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais pilnvarojums pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2020 Būves klasificēšana kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudoša

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020 Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2020 Jēdziena „vidi degradējoša būve” piepildīšana ar saturu

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2020 Pienākumu sadalījums starp privātpersonu un Valsts zemes dienestu, aktualizējot kadastra datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2020 Inženierbūves nolietojuma procents

Lejupielādēt

09.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2020 Atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas atbrīvošana no pienākuma maksāt nekustamā īpašuma nodokli par inženierbūvi

Lejupielādēt