• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1205/2020 Piemērojamais regulējums personas datu apstrādei, kas ir veikta operatīvās darbības ietvaros, un iestāde, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par šādu personas datu apstrādi

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020 Informācijas par vārda un uzvārda maiņu pieprasīšanas pamats

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020 Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020 Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020 Vecāku tiesības noteikt bērna uzturu un šo tiesību robežas

Lejupielādēt

21.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2020 Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Mirušas personas audu paraugu glabāšana kā tuvinieku tiesību uz privāto dzīvi ierobežojums

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Kontrole pār rīcību ar personas audiem kā daļa no tiesībām uz privāto dzīvi

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

Lejupielādēt