• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

BŪVNIECĪBAS TIESĪBAS

07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-856/2020 Vides pieejamības (pienācīgas piekļuves) jautājumu risināšana

Lejupielādēt

04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-412/2020 Jēdziens „publiskā ārtelpa”

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-411/2020 Atkārtots būvinspektora atzinums par patvaļīgu būvniecību

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Teritorijas plānojuma un detālplānojuma savstarpējā mijiedarbība

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-287/2020 Kopīpašnieka vai dzīvokļa īpašnieka piekrišana būvniecībai vēlāk nav atsaucama tikai tāpēc, ka kopīpašnieks vai dzīvokļa īpašnieks ir pārdomājis un vairs nevēlas konkrētās ieceres īstenošanu

Lejupielādēt

29.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2020 Būvatļaujas saņemšanai izvirzīto priekšnoteikumu vērtēšana tiesā

Lejupielādēt

05.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2020 Detālplānojuma izstrādes prasība ēkas pārbūves gadījumā

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2020 Dzīvokļa īpašnieka pienākums saņemt pārējo kopīpašnieku piekrišanu būvdarbiem dzīvokļa īpašumā, ja plānotā būvniecība ietekmē pārējo kopīpašnieku domājamo daļu apmēru

Lejupielādēt

31.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2020 Atbildīgā persona piekļuves elektrisko tīklu objektam nodrošināšanā

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-144/2020 Interpretācija vārdkopai „ugunsaizsardzības sistēma”

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2020 Būves reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2020 Personas kā būves īpašnieka reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2020 Aprobežojumu, kas izriet no ūdens un kanalizācijas tīkla ekspluatācijas aizsargjoslas, ievērošana jaunas būvniecības gadījumā

Lejupielādēt