• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Maksātnespējas administratori

12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020

1. Ja pieteikumu tiesā ir iesniedzis maksātnespējas procesa administrators, pildot savus profesionālos amata pienākumus, nevis lai aizsargātu savas kā privātpersonas tiesības vai tiesiskās intereses publisko tiesību jomā, maksātnespējas procesa administrators nav atbrīvojams no valsts nodevas samaksas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 128.panta trešo daļu. Tas vien, ka maksātnespējas procesa administrators ir fiziskā persona, pats par sevi nav pamats, lai izdarītu citādu secinājumu. 2. Maksātnespējas procesa administrators nav atbrīvojams no maksājumiem administratīvajā procesā pēc tiesību analoģijas ar Civilprocesa likuma 43.panta pirmās daļas 10.punktu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 3.panta otrās daļas pirmo teikumu administratīvais process tiesā notiek saskaņā ar šo likumu. Savukārt Civilprocesa likums saskaņā ar tā 2.pantu regulē tiesas spriešanu civillietās. Līdz ar to administratīvajā procesā tiesā piemērojamas Administratīvā procesa likuma, nevis Civilprocesa likuma normas.

Lejupielādēt

09.10.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-508/2020

No Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumu Nr. 288 „Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība” 23. un 61.punkta izriet, ka komisijas locekļu skaits, kas nepieciešams, lai komisija varētu darboties un būtu lemttiesīga, un komisijas locekļu skaits, kuri vērtē konkrēto eksāmena atbildi, var atšķirties. Līdz ar to pieņēmumu par to, cik komisijas locekļi piedalījušies komisijas sēdē, nevar balstīt tikai uz apsvērumu par to, cik no viņiem ir vērtējuši konkrēto eksāmena atbildi.

Lejupielādēt

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2020

1. Ar Kredītu reģistra likuma 20.panta 7.punktu ir izvirzīti papildu nosacījumi tam, kādu informāciju un kādas personas (fiziskās vai juridiskās) maksātnespējas procesā no Latvijas Bankas Kredītu reģistra ir tiesīgs saņemt maksātnespējas administrators, tādējādi ierobežojot maksātnespējas administratora Maksātnespējas likuma 27.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās vispārīgās tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no valsts institūcijām. 2. Likumdevējs, veicot grozījumus Kredītu reģistra likumā, ir noteicis vienotu kārtību, ka maksātnespējas administratoram Kredītu reģistrā iekļautās ziņas likumā noteikto pienākumu izpildei ir izsniedzamas tikai par to klientu, kura maksātnespējas procesu maksātnespējas administrators īsteno. 3. Kredītu reģistra likuma mērķis nav Latvijas Bankas Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par klientu (tā galvinieku) izsniegt, lai cita persona tās izmantotu ar mērķi novērtēt lietderību celt prasību pret šo personu par zaudējumu atlīdzināšanu. Tāpēc, ņemot vērā Kredītu reģistra likuma 2.pantu, Latvijas Bankas Kredītu reģistrā iekļautās ziņas personai nevar tikt izsniegtas tikai tāpēc vien, lai atvieglotu personas kā maksātnespējas administratora pienākumu izpildi.

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1710/2019

Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena process ir vērsts uz to, lai administratora amata apliecības termiņš tiktu pagarināts vai tiktu atteikta tā pagarināšana, un attiecīgi administrators tiktu atcelts no amata. Līdz ar to galējā noregulējuma raksturs piemīt lēmumam par amata apliecības termiņa pagarināšanu vai lēmumam par administratora atcelšanu no amata. Kvalifikācijas eksāmena kārtošana, arī atļauja kārtot kvalifikācijas eksāmenu vai atteikums kārtot eksāmenu, pats par sevi nerada iepriekš minētās tiesiskās sekas (galējo noregulējumu), līdz ar to lēmums par atļauju kārtot eksāmenu un lēmums par atteikumu kārtot eksāmenu ir starplēmums.

Lejupielādēt

29.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2016

Tiesas nolēmuma saņemšana Civilprocesa likuma 363.13panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā ir pamats Uzņēmumu reģistram veikt ierakstus maksātnespējas reģistrā par maksātnespējas procesa norisi, par ko lēmusi tiesa. Atbilstoši Komerclikuma 8.panta piektās daļas 4.punktam šāds tiesas nolēmums ir arī pamats attiecīgu ziņu par maksātnespējas procesa norisi ierakstīšanai komercreģistrā – ziņas par maksātnespējas procesa administratoru, viņa prakses vietu, ziņas par maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu, par bankrota procedūras pabeigšanu. Taču no tiesas saņemts nolēmums par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu nevar būt pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra, nesaņemot attiecīgu maksātnespējas administratora pieteikumu.

Lejupielādēt

22.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-691/2014

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas maksātnespējas administrators ir tā persona, kura turpmāk rīkojas ar personas mantu, risinot jautājumus par saistību izpildi un kreditoru prasījumu apmierināšanu. Tādējādi fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas gadījumā maksātnespējas administrators lietās, kas skar fiziskās personas mantisko stāvokli, iestādē un tiesā uzstājas fiziskās personas vietā un īsteno visas no procesuālajām tiesību normām izrietošās tiesības un pienākumus.

Lejupielādēt

25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-270/2011

1.Administratora atlīdzība papildus tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa izdevumiem veido izmaksas tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa likumīgas un efektīvas norises nodrošināšanai. Administratora atlīdzību, tāpat kā procesa izdevumus, pamatā sedz no attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas līdzekļiem. Tādējādi atlīdzības noteikšana, tāpat kā jebkura cita darbība, ko administrators veic (tam jāveic) maksātnespējas procesa ietvaros, ir administratora rīcība Maksātnespējas procesa likuma 188.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē. 2.Administratīvā procesa kārtībā atbilstoši Maksātnespējas likuma 188.panta pirmās daļas 2.punktam izskatāmi vienīgi tādi gadījumi, kuros Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” lēmusi par izmaksu segšanu no valsts budžeta.

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2005

Administratoram ir pienākums triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bankrota procedūras uzsākšanu nosūtīt šo lēmumu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistram. Nosakot likumā trīs dienu termiņu šāda lēmuma iesniegšanai, likumdevēja ratio legis bija nodrošināt lēmuma par bankrota procedūras uzsākšanu pēc iespējas ātrāku reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, lai ieinteresētās trešās personas būtu informētas par šāda lēmuma pieņemšanu attiecībā uz konkrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

Lejupielādēt

09.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2004

Parādnieka maksātnespējas pasludināšanas brīdis ir tiesas sprieduma pasludināšanas brīdis. Visu to prasījumu apmierināšana, kuri radušies laikā, kamēr mantu pārvaldījis pats parādnieks, arī nodokļu maksājumi, kuri aprēķināti par laiku līdz tiesas sprieduma pasludināšanai, veicama kreditoru prasījumu kārtībā.

Lejupielādēt