• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

BĒRNU TIESĪBAS / VECĀKU TIESĪBAS

05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020 Aktuālās faktiskās situācijas novērtējums lietā par aizgādības tiesību atjaunošanu

Lejupielādēt

05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020 Nepilngadīga jaunieša psihoemocionālā stāvokļa vērtējuma nozīme lietās par aizgādības tiesībām; Nepilngadīga jaunieša viedokļa vērtēšana lietās par aizgādības tiesībām

Lejupielādēt

17.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1345/2020 Bērna vecāku savstarpējā komunikācija lietās, kas saistītas ar bērna tiesību ievērošanu, un ārpustiesas strīdu risināšanas līdzekļu izmantošana šīs komunikācijas veicināšanai

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Tiesiskā daba nodarbinātības attiecībām starp pašvaldības domi un bāriņtiesas priekšsēdētāju

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2020 Nepamatotu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nošķiršana no bērna vecāku savstarpējiem strīdiem par faktisko bērna uzturēšanas pienākumu pildīšanu

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-857/2020 Faktiskās ģimeniskās attiecībās dzīvojošas personas subjektīvās tiesības tikt ieceltai par bērna aizbildni

Lejupielādēt

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020 Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba; Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām

Lejupielādēt

17.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-700/2020 Saskarsmes tiesību ierobežošanā vērā ņemamie aspekti

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020 Bērna saskarsmes tiesību ierobežošanas nosacījumi

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020 Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020 Vecāku tiesības noteikt bērna uzturu un šo tiesību robežas

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020 Tikai veģetāra uztura nodrošināšana skolā

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Personas, kura iepriekš ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību, kā adoptētāja izvērtējums

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Kolīzijas starp bērna tiesībām uz aizsardzību no vardarbības un tiesībām uzaugt ģimeniskā vidē risināšana

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības

Lejupielādēt