• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1024/2020 No totalitāro režīmu cietušo personu (mantinieku) pieteikuma par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1002/2020 Ārsta rīcības vērtējumam izmantojamie palīglīdzekļi

Lejupielādēt

24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020 Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt