• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

ATBALSTA MAKSĀJUMI

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-840/2020 Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-638/2020 Atbalsta saņēmēja pienākumi, izvēloties darba veicēju

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2020 Termiņš, kādā Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par publiskā finansējuma atprasīšanu

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Jēdziena „teritorija” interpretācija Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 8.1.apakšpunktā izpratnē

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošana; Valsts rīcības brīvība, izlemjot kāda veida projektiem piešķirt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus; Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību

Lejupielādēt

14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020 Uz vides kvalitātes uzlabošanu vērsts papildus mērķis kā priekšnoteikums finansējuma piešķiršanai hidroelektrostacijām

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2020 Elektrostacijas atrašanās vietas maiņas tiesiskās sekas, piešķirot tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

Lejupielādēt