• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Procesuālā taisnīguma princips

15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-124/2006 Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtajā daļā paredzētās atlīdzības pieteicēja pārstāvim noteikšanu

Lejupielādēt