• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesību normu piemērošana

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Tiesas rīcība, konstatējot piemērojamās tiesību normas neatbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai

Lejupielādēt

10.03.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-159/2020 Tiesību piemērotāja pienākums izmantot tiesību normu interpretācijas metodes

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2020 Spēku zaudējušas tiesību normas piemērošana attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas tiesību normas darbības laikā

Lejupielādēt