• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Publisko tiesību līgums

15.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2021 Līgumsoda noteikšanas pieļaujamība administratīvajā līgumā

Lejupielādēt

15.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2021 Publiskas personas pienākums, piemērojot Civillikuma noteikumus publisko tiesību līgumam, ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus

Lejupielādēt

22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020 Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

29.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2019 Publisko tiesību līguma izbeigšana pēc iestādes iniciatīvas

Lejupielādēt

17.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-790/2017 Pagaidu noregulējuma piemērošana lietās par publisko tiesību līgumiem

Lejupielādēt

11.02.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-607/2016 Līguma par elektroenerģijas obligāto iepirkumu tiesiskā daba; strīdu, kas izriet no līguma par obligāto iepirkumu, izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

20.11.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1427/2015 Līguma par kapavietas nomu tiesiskā daba

Lejupielādēt

10.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-819/2015 Lēmuma par izglītībai iztērēto līdzekļu atmaksu tiesiskā daba

Lejupielādēt

05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-399/2013 Tiesības apstrīdēt administratīvo līgumu, kas tiek slēgts ar mērķi izbeigt tiesisku strīdu

Lejupielādēt

26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2012 Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

Lejupielādēt

07.10.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-558/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Personas tiesības tiesas ceļā prasīt slēgt vienošanos starp Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju par nodokļu strīda izbeigšanu

Lejupielādēt

30.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-104/2009 Pašvaldības un privātpersonas noslēgta līguma tiesiskā daba

Lejupielādēt

16.02.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-69/2009 Par administratīvo līgumu

Lejupielādēt

15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-365/2006 Publisko tiesību līgumi; to nošķiršana no privāto tiesību līgumiem

Lejupielādēt