• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pagaidu aizsardzība administratīvajā procesā

01.07.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1117/2021 Pagaidu aizsardzības lūguma pieļaujamība noslēgtas vispārīgās vienošanās gadījumā

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-994/2021 Pagaidu noregulējuma atbilstība sagaidāmajam spriedumam

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-983/2021 Pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanas pamats

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1575/2020 Lūguma par pagaidu aizsardzības piemērošanu izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

17.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1142/2020 Lūguma par pagaidu aizsardzību izskatīšana kasācijas instancē

Lejupielādēt

23.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1475/2018 Subjektīvā kritērija vērtējums, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli pieteikumā vides aizsardzības jomā (sacensību trases trokšņu dēļ)

Lejupielādēt

20.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2018 Pagaidu noregulējuma piemērošana, aizliedzot SIA „Rīgas satiksme” turpināt publiskā iepirkuma procedūru „Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos”, ja netiek grozītas uzaicinājumā ietvertās prasības

Lejupielādēt

29.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1320/2018 Tiesas loma efektīvas pagaidu aizsardzības nodrošināšanā

Lejupielādēt

17.02.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-790/2017 Pagaidu noregulējuma piemērošana lietās par publisko tiesību līgumiem

Lejupielādēt

14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1253/2014 Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

Lejupielādēt

08.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-401/2013 Atteikuma pieņemt atkārtoti iesniegtu lūgumu par pagaidu noregulējumu nepārsūdzamība

Lejupielādēt

08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-621/2012 Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

Lejupielādēt

25.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-413/2011 Tiesas pārbaude lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas; pagaidu noregulējuma līdzekļa izvēle

Lejupielādēt

22.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2010 Pagaidu aizsardzības līdzekļa – pagaidu noregulējums – piemērošanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

19.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-796/2010 Vērtējamie apstākļi, piemērojot pagaidu aizsardzības līdzekli – pagaidu noregulējums; izņēmuma gadījums

Lejupielādēt

07.01.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-174/2010 Ar lūguma par administratīvā akta darbības apturēšanu izskatīšanu saistītie jautājumi

Lejupielādēt

20.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-715/2007 Lemjot par iespēju apturēt darbību VID lēmumam par soda naudas piemērošanu, jāvērtē ne tikai pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamais prettiesiskums, bet arī apsvērumi, kas izriet no šādas sankcijas krimināltiesiskā rakstura Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta kontekstā

Lejupielādēt

25.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-673/2007 Lūgumu par administratīvā akta darbības atjaunošanu var iesniegt jebkurā lietas stadijā, līdz tiesa pabeigusi lietas izskatīšanu pēc būtības

Lejupielādēt

27.08.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-495/2007 Par pagaidu aizsardzības instrumentiem – pagaidu noregulējumu un administratīvā akta darbības apturēšanu, to nošķiršanu un piemērošanu

Lejupielādēt

18.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-388/2007 Administratīvā akta darbības apturēšana, ja pirmās instances tiesas spriedums bijis pieteicēja labvēlīgs; pagaidu noregulējuma piemērošanas kritēriji

Lejupielādēt

23.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SA-2/2006 Par administratīvā akta darbības apturēšanu

Lejupielādēt

01.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2006 Par nodokļu parādnieka statusu un administratīvā akta izpildes apturēšanas tiesiskajām sekām, kā arī par jēdzienu „nodokļu apmēra precizēšana”

Lejupielādēt

17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-410/2005 Par lēmuma par pagaidu noregulējumu pieņemšanu

Lejupielādēt