• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvais akts

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Pašvaldības lēmuma par rīcību ar nekustamo īpašumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1059/2020 Rezidenta (ārsta) apmācībai izlietoto līdzekļu atprasīšana

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-964/2020 Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-840/2020 Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

Lejupielādēt

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020 Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-638/2020 Administratīvā akta spēkā esības prezumpcijas piemērošana attiecībā uz iespējami spēkā neesošiem administratīvajiem aktiem

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru amatpersonai tiek noteikta kategorija

Lejupielādēt