• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pētījumi, apkopojumi, prezentācijas

 

2021.

Eiropas Komisijas 2021.gada ziņojums par tiesiskumu

 

Sabiedrības politikas centra "Providus" pilotpētījujms Latvijas tiesās

 

Tiesu sistēmas neatkarība. Kvantitatīva aptauja. 2021.gada marts

 

2020.

Eiropas Komisijas 2020.gada ziņojums par tiesiskumu

 

Tiesvedību ilgumu izvērtēšanas darba grupas ziņojums

Ziņojums par Tieslietu padomes 2020.gada 10.februāra lēmuma Nr.11 izpildi.  A.Zikmane, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja

Ilgu tiesvedību administratīvajās lietās cēloņi un risinājumi

Ilgu tiesvedību civillietās cēloņi un risinājumi

Ilgu tiesvedību krimināllietās cēloņi un risinājumi

Viedoklis darba grupai, kura izveidota Tieslietu padomes 2020.gada 10.februāra lēmuma Nr.11 izpildei. I.Labucka, bijusī Eiropas Vispārējās tiesas tiesnese 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos Latvijas lietās izteiktās atziņas saistībā ar tiesībām uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā. Sagatavojis Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs

 

Tieslietu padomes darbība pirmajā desmitgadē (2010 - 2020). Apkopojumu sagatavojis Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

 

2019.

Atsevišķi tiesnešu disciplinārās atbildības aspekti. Prezentāciju sagatavojis Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

Apskats par ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā 2019. Prezentāciju sagatavojis Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

Ekonomisko lietu tiesa. Prezentāciju sagatavojusi Tieslietu ministrija

Tiesnešu disciplinārlietas Eiropā. Prezentāciju sagatavojis Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

Tiesu priekšsēdētāju atlases komisiju loma Eiropā. Prezentāciju sagatavojis Tieslietu padomes sekretariāts, D.Šulmane

 

2018.

Maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa tiesvedību 2008. - 2014.gadā izvērtējums. Ekspertu komisijas ziņojums

Latvijas tiesu sistēmas novērtējums, pamatojoties uz CEPEJ izstrādāto metodiku un instrumentiem. CEPEJ ekspertu ziņojums

 

2016.

Tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojums par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu

Tiesu ētiskā regulējuma izpēte. A.Putniņa, S.Mežinska

Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums: skaidrojumi, atzinumi, lēmumi 2008 - 2016

 

2013.

Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā. A.Šņitņikovs, I.Kārkliņa


2012.

Tiesnešu neatkarības nodrošināšana spēkā esošajos normatīvajos aktos. Teorētiskā pamatojuma izstrāde nepieciešamajām izmaiņām

Tiesnešu apstiprināšana amatā un viņu karjeras virzība. Spēkā esošais normatīvais regulējums un nepieciešamie grozījumi