• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vadība

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no iecelto tiesnešu vidus pēc plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona var būt par Augstākās tiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, beidzis pildīt amata pienākumus, turpina pildīt tiesneša amata pienākumus kādā no Senāta departamentiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta likumā „Par tiesu varu”, kā arī citos likumos – Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, Prokuratūras likumā, Advokatūras likumā, Notariāta likumā, Tiesu izpildītāju likumā un Operatīvās darbības likumā. Vairāk skatiet šeit.

Kopš 2020.gada 16.jūnija Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Aigars Strupišs

Augstākās tiesas priekšsēdētāja aizvietošana

Augstākās tiesas priekšsēdētāju pagaidu prombūtnes laikā pēc viņa rīkojuma aizstāj viens no departamentu priekšsēdētājiem.

Administrācijas vadība

Augstākās tiesas organizatoriskā un saimnieciskā darba vadību nodrošina Augstākās tiesas Administrācija, kuras vadītāju amatā ieceļ Augstākās tiesas priekšsēdētājs.