• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Justīcija attīstībai

Projekts “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001)

 • Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim

 • Projekta kopējās izmaksas:  10 859 393 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484 euro un valsts budžeta finansējums 1 628 909 euro

Projekta mērķis

 • Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai 

Projekta mācību plāna apakšmērķi:

 • Tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšana

 • Efektivitāte strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā

 • Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm

Projekta mērķa grupa

Tiesu sistēmas un tiesu sistēmai piederīgi darbinieki - tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, politikas veidotāji un politikas ieviesēji

Īstenojot starpdisciplinārās mācības, var būt piesaistīti brīvo juridisko profesiju pārstāvji - zvērināti advokāti, zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji, šķīrējtiesneši, mediatori

Kopumā plānots apmācīt 12 133 personas.

Projekta darbības:

 • Mācības tiesību jomu aktualitātēs (procesuālajos jautājumos, starptautiskās sadarbības jautājumos, ES tiesību un cilvēktiesību jautājumos, alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu kontekstā, tiesu ekspertīžu un citās jomās)

 • Svešvalodu un citu vispārējo prasmju mācības

 • Stažēšanās un vizītes - labās prakses apguvei ārvalstīs

 • Dalība vietējās un ārvalstu konferencēs, semināros par aktuālajiem tieslietu jautājumiem 

 • Rokasgrāmatu, vadlīniju un judikatūras apkopojumu izstrāde

 • Latvijas tieslietu sistēmas visaptverošo novērtējums (sadarbībā ar CEPEJ, OECD, SVF)

 • E-risinājumi

Projektu īsteno Tiesu administrācija

Sadarbības partneri  -  Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Prokuratūra

Projekta uzraugošā iestāde - Tieslietu ministrija

Vairāk par projektu

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.704 un Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas fondu 2014.-2020.gadam darbības programmas „Izaugsme un Nodarbinātība” 3.4.1. specifisko atbalsta mērķi „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”

Plašāka informācija par projektu: https://ta.gov.lv/LV/eiropas_socialais_fonds_1520/projekts_justicija_attistibai__1563

Aktuālais mācību kalendārs: https://www.ta.gov.lv/lv/macibu-kalendars