• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Tiesas juridiskās kultūras telpā

Konferences norises vieta un laiks

2014.gada 14.aprīlis Latvijas Universitātes Lielā aula

Konferences rīkotāji

Augstākā tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, žurnālu „Jurista Vārds”

Dalībnieki

Administratīvo tiesu, vispārējo tiesu un Satversmes tiesas tiesneši, palīgi un padomnieki, Tieslietu padome un tiesībsistēmas iestādes, Saeimas Juridiskais birojs, augstskolu mācībspēki un studenti, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji, ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu juristi, nevalstiskās organizācijas, mediju pārstāvji

Konferences programma

ATKLĀŠANAS UZRUNAS

No sliktas vētījamās mašīnas tīru labību neizdabūt

 • Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Uzticība tiesām ir kolektīvas atbildības jautājums

 • Kristīne STRADA-ROZENBERGA, LU Juridiskās fakultātes dekāne

 

TIESAS UN POLITIĶI

Moderatore Veronika KRŪMIŅA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

Tiesu un politiķu attiecības – ieskats vēsturē (prezentācija)

 • Dr.iur. Jānis PLEPS, Saeimas Juridiskā biroja vecākais padomnieks, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs

Latvijas likumdevēja un tiesu attiecību dinamika: politiķa skatījums (prezentācija)

 • Lolita ČIGĀNE, 11.Saeimas deputāte

Varas zaru mijiedarbība tiesiskā valstī

 • Dr.h.c. Egils LEVITS, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis

Likumdošanas kvalitātes un kvantitātes atspulgs tiesu darbā

 • Gunārs KUSIŅŠ, Satversmes tiesas tiesnesis

 

TIESAS un MEDIJI

Moderatore  Dina GAILĪTE, žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore (prezentācija

Tiesneša darbs mediju un sabiedrības uzmanības centrā (prezentācija)

 • Anita KOVAĻEVSKA, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, LU doktorante

Tiesas kritikas robežas – Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas standarti un Latvijas prakse

 • Dr.iur. Mārtiņš MITS, Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors

Tiesu prakses publicēšana kā viens no tiesas atvērtības instrumentiem

 • Dr.iur. Irēna KUCINA, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos

Mediju kvalitātes nozīme tiesu darba atspoguļošanā (prezentācija)

 • Dr.sc.soc. Anda ROŽUKALNE, Rīgas Stradiņa Universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja

 

TIESAS UN SABIEDRĪBA

Moderators Arvīds DRAVNIEKS, Administratīvā procesa likuma izstrādes darba grupas vadītājs, Publisko tiesību institūta direktors

Kādēļ sabiedrība ir kritiski noskaņota pret tiesām (prezentācija)

 • Dr.sc.pol. Jānis IKSTENS, LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors

Tiesnesis sabiedrības kritikas krustugunīs

 • Dr.iur. Jautrīte BRIEDE, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese, LU Juridiskās fakultātes profesore

Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas metodes kā tiesas efektivizēšanas iespēja (prezentācija)

 • Dr.iur. Gatis LITVINS, Notariāta institūta direktors, žurnāla „Jurista Vārds” tieslietu redaktors

Juridiskās izglītības kvalitāte kā tiesiskas un demokrātiskas valsts funkcionēšanas nosacījums (tēzes)

 • Baiba BROKA, tieslietu ministre

KONFERENCES MATERIĀLI

Augstākās Tiesas Biļetens Nr.9, 2014.gada oktobris (12.-50.lpp.)

Publikācijas: