• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%
12345

Augstākās Tiesas Biļetens

2010. gadā Augstākā tiesa atjaunoja vēsturisku tradīciju izdot juridiski informatīvu un izglītojošu izdevumu – „Augstākās Tiesas Biļetenu”, kāds iznāca trīsdesmit piecus gadus – no 1958. līdz 1993. gadam.

„Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā.

To saņems Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas.

Biļetenu sagatavo Augstākās tiesas Administrācija sadarbībā ar departamentiem un Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu.

 

Nr.22 – 2021.gada marts

 • Pārskats par Augstākās tiesas darbu un tiesu prakse un judikatūra 2020.gadā
 • Tieslietu padomes stratēģija un Augstākās tiesas stratēģija turpmākajiem pieciem gadiem
 • Jaunais Tiesnešu ētikas kodekss
 • Lietu izskatīšanas standarti Latvijas tiesās. 
 • Administratīvās tiesības: Jautrīte Briede par procesuālās autonomijas principu un tā piemērošanu, Aleksandrs Potaičuks par pārrobežu administratīvo aktu atzīšanu
 • Oskars Kulmanis, Nora Zvejniece, Jānis Baumanis, Laura Smukule par aktualitātēm kriminālprocesā: pierādījumu pārbaudi un tiesas nolēmuma pamatotību, apelācijas sūdzību atstāšanu bez izskatīšanas, apsūdzības ekvivalentu procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai, fiziskas personas pašrocīgi sagatavotu iesniegumu vai paskaidrojumu kā liecību
 • Ilvijas Pūce par Apvienoto Nāciju Organizācijas komiteju vispārējiem komentāriem kā tiesību avotu, Zinaīda Indrūna par taisnīguma principu Latvijas Senāta praksē
 • Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa aicina svinēt Administratīvās justīcijas simtgadi

 

Nr.21 – 2020.gada novembris

 • Jaunā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša pirmās tikšanās ar valsts un tiesu sistēmas augstākajām amatpersonām
 • Turpmākās darbības redzējums: Normunds Salenieks – par Senāta Civillietu departamentu, Dzintra Balta, Juris Siliņš, Ilze Celmiņa – par Tieslietu padomi, Juris Stukāns – par prokuratūru
 • Valsts prezidents Egils Levits un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs izvērtē Tieslietu padomes pirmo desmitgadi, bet Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane rosina kāzusu par Tieslietu padomes dokumentu statusu – vai tie ir iekšēji, vai ārēji normatīvie akti? 
 • Kādu atzīmi tiesiskumam Latvijā liek iedzīvotāji un kādu valsts augstākās amatpersonas – par to diskusijā “Kopā celt tiesiskumu” sarunu festivālā LAMPA
 • Zinātniski analītiskie padomnieki par aktualitātēm tiesību nozarēs: Rihards Gulbis par sagaidāmajiem Latvijas autortiesību regulējuma grozījumiem un to ietekmi uz autortiesību strīdiem tiesā; Oskars Kulmanis par policijas darbinieka dienesta ziņojumu kā rakstveida liecību, Nora Zvejniece par apzināti nepatiesām liecībām, Jānis Baumanis par naudas sodu nepilngadīgo kriminālatbildības reformā
 • Atjaunotā Senāta 25 gadus Augstākā tiesa atzīmē ar diskusiju par senatora personības lomu, bijušo tiesas priekšsēdētāju portretu galerijas atklāšanu, izstādi par senatoriem juridiskās literatūras laukā un digitalizētiem vēsturiskajiem Plēnuma lēmumiem

 

Nr.20 – 2020.gada maijs

 • 12 izaicinājumiem bagāti gadi – par Ivara Bičkoviča laiku Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā un atskats uz Tieslietu padomes darbu kopš tās izveidošanas
 • Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta Aigara Strupiša skatījums uz Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību
 • Publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2019.gadā: statistika un Senāta departamentu priekšsēdētāju un struktūrvienību vadītāju pārskats un atziņas
 • Ko rāda divas aptaujas – tiesu procesu dalībnieki par tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem un Latvijas uzņēmēji par informētību un saskarsmi ar Augstāko tiesu
 • Par ES tiesību normām Latvijas tiesu praksē – Jautrīte Briede par to piemērošanu administratīvajā procesā, Anita Zikmane – krimināllietu izskatīšanā Senātā
 • Par to, kā pirms 30 gadiem veidojās atjaunotās Latvijas Republikas Augstākā tiesa

 

Nr.19 – 2019.gada decembris

 • Secinājumi no senatores Marikas Senkānes ziņojuma plēnumam par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu pārbaudes rezultātiem
 • Tiesu efektivitāte un tiesiskums: Latvijas tiesnešu konferences materiāli
 • Disciplinārtiesas atziņu apkopojums
 • Mediju dienā Senāta departamentu priekšsēdētāji iesaka tēmas pētnieciskajai žurnālistikai
 • Administratīvo tiesību aktualitātes: Rudīte Vīduša par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, Anita Kovaļevska par objektīvās izmeklēšanas principu, Jautrīte Briede par rūpības principa saturu un piemērošanu, Līga Dāce par dialogu ar Satversmes tiesu, Aleksandrs Potaičuks par mehānismiem, ar ko atvieglot vai ierobežot pieeju tiesai, Jānis Geks par iedzīvotāju ienākuma nodokli no nekustamā īpašuma atsavināšanas
 • Augstākā tiesa sarunu festivālā LAMPA: diskusija “Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls.”
 • Nozīmīgākās lietas Senātā 2019.gada pirmajā pusē
 • Ko Latvijas Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki Eiropas projekta ietvaros mācīja Ukrainas Augstākajai tiesai

 

Nr.18 – 2019.gada aprīlis

 • Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2018.gadu
 • Tiesību prakse2018.gada judikatūras kopsavilkums un judikatūras maiņa, mājaslapā judikatūras klasifikatoros publicēto nolēmumu rādītājs, pieteikumi Satversmes tiesā un prejudiciāli jautājumi Eiropas Savienības Tiesai
 • Tieslietu padomes informācija un apstiprinātie dokumenti: Tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtība un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglaments
 • Veronika Krūmiņa administratīvo tiesu 15.gadadienā: pilsoniska, izlēmīga un drosmīga iestāšanās par valstiskuma vērtībām ir mūsu pienākums
 • Aigara Strupiša ieskats Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja ikdienā
 • Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki par kriminālsoda mērķa nozīmi soda noteikšanā un atsevišķiem ar soda noteikšanu saistītiem aspektiem
 • Vai tiesnese – sieviete tiesu spriež citādi nekā tiesnesis - vīrietis? Dace Šulmane par oriģinālu pētījumu

Nr.17 – 2018.gada novembris

 • Neatkarību! Izturību! Drosmi! – trīs pamatlietas, ko tiesneši novēl Latvijas tiesu sistēmai otrajā gadu simtā. Un vēl vairāk nekā 100 citu vēlējumu
 • Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atgādina: katrs tiesnesis tiesas zālē ir Latvijas tiesu sistēmas seja; Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele aicina virzīties uz ideālo Latvijas tiesnesi sevī
 • Egils Levits nosauc padomju tiesiskās domāšanas mantojuma trīs piemērus un trīs būtiskus demokrātisku valstu izaicinājumus nākotnē
 • Par Tieslietu padomes izveidotās ekspertu grupas darbu maksātnespējas lietu izpētē un tiesas pienākumiem maksātnespējas lietu vērtēšanā
 • Tiesībdomas: Ivars Bičkovičs par tiesu dialogu kā tiesiskuma garantu; Pēteris Dzalbe par tiesu lomu finanšu noziegumu apkarošanā; Veronika Krūmiņa par tiesību mācīšanu skolā; Anita Zikmane par tiesu prakses apkopojumiem kā resursu žurnālista darbā
 • Vēstures arhīvos atklātie Senāta Apvienotās sapulces četri priekšsēdētāji un citi Senāta simtgades vērtīgie darbi

Nr.16 – 2018.gada aprīlis

 • Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2017.gadu.
 • Tiesību prakse2017.gada judikatūras kopsavilkums un judikatūras maiņa, mājaslapā judikatūras klasifikatoros publicēto nolēmumu rādītājs, pieteikumi Satversmes tiesā un prejudiciāli jautājumi Eiropas Savienības Tiesai
 • Latvijas tiesnešu konference par tiesneša neatkarību: Egila Levita pamatreferāts, par tiesneša ārējo neatkarību – Ivars Bičkovičs, Gaidis Bērziņš, Dzintars Rasnačs, Rita Ruduša, pat tiesneša neatkarību tiesu sistēmā – Pēteris Dzalbe, Māris Vīgants, Anita Kovaļevska, Juris Siliņš, Adrija Kasakovska; par neatkarību lēmumu pieņemšanā – Ivars Austers, Aivita Putniņa, Oļegs Latiševs
 • Veronikas Krūmiņas pārdomas par Mežonīgajiem Rietumiem komunikācijas žanrā un normatīvismu pret zināšanām un tiesisko kultūru
 • Aigars Strupišs: ja nebūs dabiskā intelekta, mākslīgais mums nepalīdzēs
 • Marika Senkāne tiesnešu apmaiņas programmā iepazīst Īrijas tiesu sistēmu, kas ir viena no efektīvākajām Eiropā

 

Nr.15 – 2017.gada novembris

 • Latvijas Senāta simtgade: ozols Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai un tiesu prakses pārmantojamība
 • Starptautiskā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” noslēguma konferences materiāli
 • Ivars Bičkovičs par tiesībzinātnes nozīmi kvalitatīvas tiesiskas vides nodrošināšanā un Latvijas pieredzi tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā
 • Dace Šulmane par tiesnešu neatkarību Eiropas Tieslietu padomju asociācijas pētījumos
 • Veronika Krūmiņa par vides tiesisko aizsardzību, tiesu komunikāciju un slēptās lobēšanas ļaunumu
 • Anita Zikmane par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras lomu Augstākās tiesas darbā
 • Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki par Augstākajā tiesā skatītajām lietām pirmstiesas vienošanās sakarā un par starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā tiesisko regulējumu

 

Nr.14 – 2017.gada aprīlis

 • Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2016.gadu.
 • Tiesību prakse: 2016.gada judikatūras kopsavilkums un judikatūras maiņa, mājaslapā judikatūras klasifikatoros publicēto nolēmumu rādītājs
 • Aktuāli nolēmumi: Rihards Gulbis par autortiesībām uz padomju laikā uzņemtajām kinofilmām, Artūrs Freibergs un Jānis Baumanis par valsts simbolu krimināltiesisko aizsardzību
 • Mediju dienā– par pašvaldību tiesu lietām un judikatūru žurnālistikai
 • Ivars Bičkovičs un Dace Mita par likumdošanas procesa kvalitāti un likuma normu mainīguma ietekmi uz tiesu prakses nostiprināšanu
 • Zane Pētersone: attiecību konfliktu risināšanai piemērotāka ir mediācija, nevis tiesāšanās

 

Nr.13 – 2016.gada oktobris

 • Latvijas tiesnešu 2015.gada 13.maija konferences materiāli. Pamattēma: tiesnešu ētika
 • Tieslietu padome: informācija, lēmumi, tiesnešu pašpārvaldes aktualitātes
 • Aija Branta par kriminālsodu politiku
 • Pēteris Opincāns un Jānis Baumanis par nodomu kukuļdošanā
 • Jānis Neimanis par tiesisko atbildību un tiesību piemērotājiem
 • Rihards Gulbis par Civillietu departamenta judikatūras maiņu jautājumā par valdes locekļa atbildību
 • Vēsture: Zinaīda Indrūna par Latvijas Senāta Spriedumu biroju; Solvita Harbaceviča par Latvijas integrāciju Eiropā un tiesību sistēmas transformāciju; Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta faktos un skaitļos

 

Nr.12 – 2016.gada aprīlis

 • Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2015.gadu.
 • Latvijas tiesnešu 2015.gada 13.novembra konferences materiāli
 • Tiesību prakse: 2015.gada judikatūras kopsavilkums un judikatūras maiņa, mājaslapā judikatūras klasifikatoros publicēto nolēmumu rādītājs
 • Kriminālprocesa likuma 10 gadi: Pāvels Gruziņš par spēkā esošu nolēmumu jaunu izskatīšanu, Jānis Baumanis – par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
 • Rihards Gulbis par kasācijas instances tiesas lomu civilprocesā un tiesību sistēmas attīstībā
 • Jautrīte Briede par tiesisko paļāvību administratīvajā procesā
 • Veronika Krūmiņa par tiesu nolēmumiem kā valsts juridisko tēlu

 

Nr.11 – 2015.gada oktobris

 • Konference „Komerctiesības Baltijas tiesību telpā”: Aigars Strupišs par SIA dalībnieku lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, Zane Pētersone par nemantisko kaitējumu juridiskai personai, Gedimins Sagatis par Lietuvas Augstākās tiesas praksi līgumu tiesību jomā, Jāna Lintsa par Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu un Igaunijas tiesību aktu mijiedarbību
 • Augusta Lēbera 150.jubileja: izstāde no Augstākās tiesas muzeja krājumiem un konference, kurā par Baltijas tiesību telpu, vācbaltu juristiem, Augustu Lēberu un Dītrihu Andreju Lēberu referē Jānis Lazdiņš, Dina Gailīte, Edvīns Danovskis un Signe Terihova
 • Ivars Bičkovičs par Latvijas tiesu komunikācijas jaunajām iniciatīvām
 • Edīte Vernuša par Civillietu departamenta praksi un aktualitātēm prasībās pret medijiem par goda un cieņas aizskārumu
 • Dace Mita, Jautrīte Briede un Veronika Krūmiņa par administratīvo tiesību aktualitātēm: bezvalstnieku un nepilsoņu lietas; administratīvo aktu un politisku lēmumu nošķiršana; valsts pārvaldes rīcībā esošās konfidenciālās informācijas izpaušana sabiedrības interesēs; izaicinājumi cilvēktiesību aizsardzībā
 • Augstākās tiesas plēnuma un Tieslietu padomes lēmumi

 

Nr.10 – 2015.gada aprīlis

 • Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2014.gadu
 • Tiesību prakse: astoņu tiesu prakses apkopojumu secinājumi, judikatūras maiņa 2014.gadā un judikatūras kopsavilkums, Augstākās tiesas mājaslapā publicēto 2014.gada nolēmumu rādītāji
 • Tiesībdomas: Ivars Bičkovičs un Kristīne Strada-Rozenberga par Latvijas tiesību doktrīnas nozīmi tiesu praksē, Veronika Krūmiņa par vēlēšanu lietas mācībām un tiesnešu vērtībām un atbildību
 • Jautrīte Briede par iestādes bezdarbību kā faktiskās rīcības formu, Jānis Neimanis par objektīvās izmeklēšanas principu, Dace Mita par administratīvo tiesu praksi zaudējumu atlīdzināšanā, Aigars Strupišs par tiesiskās aizsardzības procesa lietu tiesā
 • Augstākās tiesas plēnuma lēmumi, Tieslietu padomes lēmumi, Tiesnešu konferences lēmums
 • Vēsture: Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 1995 - 2014

 

Nr.9 – 2014.gada oktobris

 • Konferences “Tiesas juridiskās kultūras telpā” materiāli – par tiesas un politiķu, tiesas un mediju, tiesas un sabiedrības attiecībām
 • Latvijas tiesnešu konferences materiāli – Latvijas Tieslietu padomes pirmo četru gadu darbības vērtējums
 • Operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūto ziņu izmantošanas problēmas kriminālprocesā – Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Pētera Dzalbes pārskats
 • Tiesas procesuālajos dokumentos jālieto latviešu valodas literārā forma
 • Augstākās tiesas plēnuma lēmumi, Tieslietu padomes lēmumi, Tiesnešu konferenču lēmumi

 

Nr.8 – 2014. gada aprīlis

 • Vai Senāts vienmēr paliks 95 gadus jauns? Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītās svinīgās sēdes uzrunas, apsveikumi un pārdomas
 • Publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2013.gadā
 • Augstākās tiesas darbības stratēģija 2014.–2016.gadam
 • Senāta 2013.gada judikatūras kopsavilkums un nolēmumu rādītāji
 • Morālā kaitējuma atlīdzības vietā – mierinājuma nauda? – profesora Kalvja Torgāna priekšlikumi
 • Publiskas lietas sevišķā lietošana – profesores Jautrītes Briedes skatījums

 

Nr.7 – 2013. gada decembris

 • Latvijas Senātam – 95
 • Augstākās tiesas strukturālās un organizatoriskās izmaiņas ar 2014.gada 1.janvāri
 • Starptautiskos semināros, konferencēs, darba grupās, pieredzes vizītēs gūtā informācija un pieredze
 • Administratīvā akta atcelšana Augstākās tiesas praksē
 • Tiesnešu konferencē: par tiesu darba aktualitātēm saistībā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, par ECT un Latvijas tiesu mijiedarbības aktualitātēm, par uzticēšanās tiesām un korupcijas uztveres pētījumu
 • Praktiskās ievirzes psiholoģijā, komunikācijā ar medijiem, latviešu valodā un latīņu valodā

 

Nr.6 – 2013. gada aprīlis

 • Publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2012. gadā
 • Senāta 2012. gada judikatūras nolēmumi: klasifikators pēc lietu kategorijām vai likumu normām, kā arī nolēmumos izmantoto tiesību aktu rādītājs
 • 2012.gada 2.novembra Latvijas tiesnešu konferences ziņojumi un referāti
 • Viedokļu diskusija: par Senāta darba efektivitāti un no pašreizējā kasācijas instances regulējuma civilprocesā izrietošajām problēmām
 • Valsts valodas aizsardzības aspekti administratīvo tiesu praksē
 • Juridisko personu atbildība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

 

Nr.5 - 2012. gada oktobris

 • Starptautiskās konferences „Nacionālo augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā” materiāli
 • Jaunā tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
 • Pārskats par administratīvo tiesu iesniegtajiem pieteikumiem Satversmes tiesā
 • Tēzes nolēmumiem, kuros Senāts mainījis judikatūru
 • Senatoru un tiesnešu komandējumos gūtās atziņas un pieredze

Nr.4 - 2012. gada maijs

 • Publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā
 • Senāta departamentu 2011. gada judikatūras sistematizēti klasifikatori
 • Pārskats par administratīvo tiesību tendencēm Latvijā
 • Par kasācijas instances kompetenci civillietās
 • Tiesas atvasinātā mediācijas modeļa ieviešanā civiltiesisku strīdu risināšanā Latvijā

Nr.3 - 2011. gada decembris

 • Latvijas tiesnešu konferences materiāli
 • Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdes lēmumi par lietu piekritības jautājumiem
 • Par mantisko atbildību privātajās un publiskajās tiesībās
 • Vai maza apmēra prasību par naudas un uzturlīdzekļu piedziņu izskatīšanai likumdevējs ir izvēlējis šī regulējuma mērķim atbilstošāko procesuālo kārtību
 • Par Latvijas Goda tiesnešu portretu galeriju Augstākajā tiesā

Nr.2 - 2011. gada maijs

 • Publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 2010. gadā
 • Par morālā kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā
 • Senātā izskatītās lietas saistībā ar civildienesta attiecībām
 • Tiesu prakses apkopojums lietās par individuālajiem darba strīdiem
 • Par bērniem draudzīgu tiesu

Nr.1 - 2010. gada novembris

 • Starptautiskās konferences „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā” materiāli
 • Nacionālo Augstāko tiesu loma Eiropas tiesību sistēmā
 • Latvijas Senāta izaicinājumi mūsdienām
 • Tiesību aizskāruma kompensācijas princips Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Latvijā
 • Latvijas tiesību zinātnieku atziņas Augstākās tiesas nolēmumos