• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Tēmas studentu darbiem 2020/2021

Augstākās tiesas piedāvājums tiesību zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentiem

Aktuālās tēmas studentu darbiem 2020/2021

Augstākā tiesa ir sagatavojusi piedāvājumu iespējamiem tēmām, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Senāta nolēmumos paustās atziņas. Vairumā gadījumu juridiski vērtīgi nolēmumi jau publiskoti Augstākās tiesas tīmekļa vietnes judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Vēršam uzmanību, ka pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kuros būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.

Aktualitātes tiesvedībā un Senātā

 1. Kasācijas tiesvedība un process kasācijas instancē (atsevišķi administratīvi procesuālā, civilprocesuālā un kriminālprocesuālā tiesvedība).
 2. Senāta vēsture
 3. Tiesu nolēmumu pieejamība

Krimināltiesības un kriminālprocess

 1. Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana Krimināllikuma 185.panta izpratnē
 2. Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņš un tā atjaunošana
 3. Apsūdzības saturs
 4. Attaisnojoša sprieduma taisīšanas pamats
 5. Apjoms un ietvari, kādos lieta tiek iztiesāta apelācijas instances tiesā

Civiltiesības un civilprocess

 1. Dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana
 2. Paternitātes atzīšana un apstrīdēšana
 3. Advokātā kā pilnvarnieka atbildība par viņam dotā uzdevuma izpildi
 4. Darba un atpūtas laiks
 5. Privātās dzīves aizsardzība un tiesības uz vārda brīvību

Administratīvās tiesības

 1. Studiju finansējuma atmaksas kārtība un nosacījumi
 2. Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 3. Būvniecības tiesību jautājumi
 4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas pienākuma jautājumi

 

Ieguvumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu pētniecības darbam
 • Veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēja par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā” 

Nosacījumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Jāiesniedz Augstākajai tiesai iesniegums (personīgi; pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) par nepieciešamo palīdzību. Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511; e-pasts: at@at.gov.lv 
 • Iesniegumam jāpievieno apliecinājums no darba vadītāja, ka darba izstrādei nepieciešami materiāli no Augstākās tiesas
 • Darbā jānorāda atsauce uz Augstākās tiesas materiālu izmantošanu
 • Pabeigto darbu elektroniski lūgums nodot arī Augstākajai tiesai

Iesniegums jāiesniedz Augstākajā tiesā, pievienojot apliecinājumu no darba vadītāja, ka studiju darba izstrāde paredzēta par vienu no piedāvātajām tēmām un ka tam nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi. Kā arī lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pastu).

Vairāk informāciju skatiet šeit

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit

 • Papildu informācija: Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa - 67020396, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv