• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Personu iesniegumu pieņemšana

Iesniegumus, kam normatīvajos aktos nav noteikta cita iesnieguma izskatīšanas kārtība, pieņem un izskata Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Informācijas pieprasījumi tiek izskatīti saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

Ar tiesvedību saistītie pieteikumi iesniedzami procesuālajos likumos noteiktajā kārtībā.

 

Iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pieteikumu persona var iesniegt:

  • e-pastā at@at.gov.lv 
  • nosūtīt pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511
  • iesniegt elektroniski, izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti: e-adresi
  • atstāt pastkastītē tiesas vestibilā