• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Maksas pakalpojumi

MAKSĀJUMI PAR AUGSTĀKĀS TIESAS SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM*

 Dokumenta meklēšana arhīvā

Ja zināmi lietas dati – 0,85 euro; ja nav zināmi dati – 1,71 euro par lietu

Dokumentu atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana)

0,14 euro par lappusi

Personas datu aizklāšana (anonimizēšana) dokumenta atvasinājumā

1,85 euro par lappusi

Dokumenta cauršūšana

0,43 euro par dokumentu

Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana

2,85 euro par dokumentu

Izziņas izsniegšana

2,85 euro par dokumentu

Skaņas ieraksta kopijas izgatavošana vai dokumentu ierakstīšana datu nesējā

3,10 euro par ierakstu CD matricā (par 1 skaņas ieraksta datni vai 1 dokumentu) (ja ieraksts CD matricā ir tehniski iespējams)

6,45 euro par ierakstu zibatmiņā (par 1 skaņas ieraksta datni vai 1 dokumentu)

1,45 euro par katru nākamo skaņas ieraksta datni vai katru nākamo dokumentu, ja CD matricas vai zibatmiņas ietilpība to pieļauj

Tiesas sludinājuma sagatavošana un izsniegšana

1,71 euro par dokumentu

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumiem Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Bankas rekvizīti

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Reģ. Nr. 90000068892
Banka: Valsts kase, SWIFT: TRELLV22
Konta numurs: LV57 TREL 2280 5610 0500 0

 

Par drošības naudas samaksu: skatīt šeit