• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Informācijas izsniegšanas kārtība

Augstākā tiesa nodrošina tās rīcībā esošās informācijas sniegšanu atbilstoši Informācijas atklātības likumam, likumam „Par tiesu varu”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), procesuālajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Augstākās tiesas rīcībā esošā informācija iedalāma vispārējās pieejamības informācijā un ierobežotas pieejamības informācijā. Noteikumus, kādā informācija izsniedzama, nosaka 2009.gada 24. aprīlī Augstākās tiesas priekšsēdētāja izdotā kārtība.

Augstākās tiesas informācijas izsniegšanas kārtība

Saņemot ierobežotas pieejamības informāciju, persona ar parakstu apliecina, ka attiecīgo informāciju izmantos tikai pieprasījumā norādītajiem mērķiem. 

Apliecinājums par ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas mērķi

 

Nolēmumu izsniegšana

Nolēmumi izlases veidā ir pieejami Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv, nolēmumu krājumos un tiesu portālā www.manas.tiesas.lv. Kārtējā un divu iepriekšējo gadu nolēmumi ir pieejami Kancelejā, pārējie – kancelejas arhīvā.

Augstākās tiesas nolēmumi pirms to izsniegšanas personām, kas nav lietas dalībnieki, tiek anonimizēti atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumiem Nr.123 Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas

Persona var lūgt iepazīties ar nolēmumiem Kancelejā. Lai netiktu traucēts Kancelejas darbs, tās vadītājam ir tiesības noteikt laiku, kad persona var iepazīties ar nolēmumiem, kā arī atteikt vai pārtraukt personas apmeklējumu.

Infografika "Kur meklēt Augstākās tiesas nolēmumus?" (pdf fails)

 

Maksa par informācijas izsniegšanu

Tādas informācijas sniegšana, kas ir jāapstrādā papildus, ir maksas pakalpojums.

Tiesas maksas pakalpojumu veidus, samaksas apmēru un gadījumus, kad fizisku personu atbrīvo no maksas par pakalpojumu, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumi Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

Cenrādis un bankas konts: skatīt šeit