• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Disciplinārtiesa

Disciplinārtiesas kompetence

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 48.1 pantu kopš 2010. gada Augstākajā tiesā izveidota Disciplinārtiesa.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta:

  • pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai;

  • pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai;

  • pārsūdzēto Tieslietu padomes lēmumu par tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu izskatīšanai; 

  • pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu tiesiskuma izvērtēšanai (Prokuratūras likuma 45.pants). 

Disciplinārtiesas darbības kārtību nosaka Tiesnešu disciplinārās atbildības likums.

Pārsūdzētos Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumus, Tieslietu padomes lēmumus un ģenerālprokurora lēmumus Disciplinārtiesa izskata Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā. 

Lietas izskatīšana

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Disciplinārtiesas priekšsēdētājs var uzdot vienam no Disciplinārtiesas locekļiem sagatavot ziņojumu par iesniegto sūdzību, var lūgt Tiesnešu ētikas komisiju sniegt atzinumu un skaidrojumu par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, var pieprasīt papildu paskaidrojumus un dokumentus, kā arī uzaicināt uz sēdi citas personas paskaidrojumu sniegšanai.

Disciplinārtiesā iesniegtās sūdzības izskatīšanas kārtība noteikta Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.3pantā.

Sūdzību izskata slēgtā sēdē, ja Disciplinārtiesa nenolemj citādi.

Sūdzības iesniedzējs piedalās sēdē. Ja tiesnesis bez attaisnojoša iemesla neierodas uz sēdi vai ir lūdzis sūdzību izskatīt bez viņa klātbūtnes, sūdzību var izskatīt, viņam klāt neesot. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pieaicināt pārstāvi.

Sūdzības izskatīšanā var piedalīties un izteikt savu viedokli persona, kas ierosinājusi disciplinārlietu, vai tās pārstāvis.

Līdz sūdzības izskatīšanas sākumam sūdzības iesniedzējs var pieteikt Disciplinārtiesas loceklim noraidījumu.

Disciplinārtiesas lēmums

Disciplinārtiesa lēmumu par sūdzību pieņem ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Disciplinārtiesas priekšsēdētāja balss.

Izskatot sūdzību par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, Disciplinārtiesa var:

  • atstāt lēmumu negrozītu un sūdzību noraidīt;

  • atcelt lēmumu un izbeigt disciplinārlietu;

  • grozīt lēmumu, nepasliktinot sūdzības iesniedzēja stāvokli.

Disciplinārlietā pieņemtā lēmuma rezolutīvo daļu paziņo Disciplinārtiesas sēdē, vienlaikus nosakot laiku, kad būs sastādīts pilns lēmums. Ja Disciplinārtiesa atzīst, ka šajā sēdē nav iespējams pieņemt lēmumu un paziņot tā rezolutīvo daļu, nosaka datumu tuvāko 30 dienu laikā, kad lēmums būs sastādīts un pieejams. Šis datums uzskatāms par lēmuma paziņošanas datumu.

Disciplinārtiesas lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī un nav pārsūdzams.

Ja Disciplinārtiesa atteikusies pieņemt sūdzību vai atstājusi Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu negrozītu un sūdzību noraidījusi, Disciplinārtiesas lēmuma paziņošanas brīdī stājas spēkā arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums.

Materiālu pieejamība

Disciplinārlietās pieņemto lēmumu un disciplinārlietu materiālu pieejamību regulē Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 pants.

Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas Tiesnešu disciplinārās atbildība likumā.

Atklātā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija. Slēgtā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli kļūst par ierobežotas pieejamības informāciju piecus gadus pēc disciplinārlietā pieņemtā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma spēkā stāšanās.

Disciplinārlietā pieņemto lēmumu publicē tīmekļvietnē, aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj personas datus. Pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts. Publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš pēc viena gada no tā spēkā stāšanās dienas. 

Disciplinārtiesas lēmumi pieejami Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Par Augstāko tiesu/ Disciplinārtiesa/  Disciplinārtiesas lēmumi