• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Darbības pamats un funkcijas

Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara.

Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā Augstākā tiesa jeb Senāts ir trešā, augstākā līmeņa tiesa, kas izskata lietas kasācijas instancē. 

Augstākās tiesas darbības pamats ir noteikts Latvijas Republikas Satversmē. Satversmes 6. nodaļā "Tiesa" ietvertie panti nosaka, ka tiesu Latvijā spriež rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, ka tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam, ka tiesnešus apstiprina amatā Saeima un viņi ir neatceļami.

Augstākās tiesas izveidošanu, struktūru un kompetenci nosaka likums „Par tiesu varu”. Likums noteic, ka Augstākā tiesa var tikt saukta arī par Senātu, kas ir Latvijas kasācijas instances vēsturiskais nosaukums.

Procesuālie likumi – Civilprocesa likumsKriminālprocesa likums un Administratīvā procesa likums – nosaka lietu izskatīšanas kārtību.

Administratīvi Augstākā tiesa nav saistīta ar rajona (pilsētu) vai apgabaltiesām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tiesneši nevar kontrolēt vai dot norādījumus zemāka līmeņa tiesu tiesnešiem par konkrētu lietu izskatīšanu vai organizatoriskiem jautājumiem. Saikne starp visu līmeņu tiesām izpaužas procesuāli, izskatot pārsūdzētos vai noprotestētos zemākas instances tiesas nolēmumus, kā arī veidojot vienotu tiesu praksi.

Augstākās tiesas pamatfunkcijas

  • Tiesas spriešana kasācijas instancē

  • Lietu izskatīšana Disciplinārtiesā

  • Vienotas tiesu prakses un judikatūras veidošana

Augstākās tiesas papildfunkcijas

  • Tieslietu padomes darbības nodrošināšana

  • Sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu akceptēšana

 

Vairāk par Augstāko tiesu: