Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Ģenerālprokuratūra un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1.Senāta Administratīvo lietu departaments 19.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesa spriedumu.

Izskatāmā lieta ir par to, vai pamatoti ir atcelta pieteicējam izsniegtā vienkāršoto muitas procedūru atļauja. Lietā galvenais izšķiramais jautājums ir par to, vai Valsts ieņēmumu dienests ir pareizi noteicis no tiesību normām izrietošās prasības, kas ir jāizpilda pieteicējam kā atļaujas turētājam. (Lieta Nr. SKA-192/2022).

2.Senāta Administratīvo lietu departaments 19.aprīlī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā Administratīvā apgabaltiesa daļēji apmierināja pieteicēja pieteikumu. Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka nav pamata pieteicējam atmaksāt pievienotās vērtības nodokli kā citā dalībvalstī reģistrētam pievienotās vērtības nodokļa maksātājam.

Lietā galvenais izšķiramais jautājums ir par to, vai pieteicējs ir pareizi deklarējis darījumus attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrācijai. Lai atbildētu uz šo jautājumu, lietā noskaidrojams, vai Valsts ieņēmumu dienests ir pareizi noteicis pieteicēja darījumu būtību atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma normām (Lieta Nr. SKA-199/2022)

3.Senāta Administratīvo lietu departaments 19.aprīlī turpinās izskatīt pieteicējas – SIA "Sātiņi-S" – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Iepriekš Senāts lietā bija apturējis tiesvedību, lai vērstos Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem. Atbildot uz Senāta uzdotajiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa pasludinājusi spriedumu. Senāts atjaunoja tiesvedību un turpinās lietas izskatīšanu.

Izskatāmajā lietā tiek risināts jautājums par to, vai kompensācijai par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskajiem postījumiem akvakultūrai Natura 2000 teritorijā piemērojami valsts atbalsta maksājumiem de minimis (atbalsts, ko var nesaskaņot ar Komisiju) ierobežojumi.

Pieteicēja vērsās Dabas aizsardzības pārvaldē ar iesniegumu kompensācijas piešķiršanai par akvakultūrai nodarītajiem zaudējumiem pieteicējai piederošajos īpašumos (zivju dīķos). Dabas aizsardzības pārvalde aprēķināja zaudējumus 87 428,50 euro apmērā. Tomēr pārvalde atteica piešķirt kompensāciju, jo pieteicēja jau bija saņēmusi maksimālo Eiropas Komisijas 2014.gada 27.jūnija Regulā Nr.717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē noteikto de minimis atbalstu 30 000 euro apmērā triju fiskālo gadu periodā. (Lieta Nr. SKA-79/2022).

 

4.Senāta Administratīvo lietu departaments 21.aprīlī rakstveida procesā izskatīs Ģenerālprokuratūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināts pieteicējas pieteikums par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu un noteikts to atlīdzināt 1500 euro apmērā.

Izskatāmajā lietā Valsts policija, aizdomās par kaņepju audzēšanu, pieteicējas dārzā izrāva 363 kaņepju stādus un aizveda uz ekspertīzi, lai noskaidrotu, vai šīs kaņepes satur narkotiskas vielas. Tās neatrada un policija kriminālprocesu izbeidza. Pieteicēja vērsās Ģenerālprokuratūrā par mantisko zaudējumu 1089 euro un nemantiskā kaitējuma 3000 euro atlīdzinājumu. Ar Ģenerālprokuratūras lēmumu nolemts atlīdzināt pieteicējai mantiskos izdevumus 27,23 euro, pārējā daļā iesniegums par mantisko zaudējumu 1061,77 euro atlīdzinājumu noraidīts un atteikts atlīdzināt nemantisko kaitējumu 3000 euro.

Pieteicēja vērsās tiesā. (Lieta Nr. SKA-373/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv