• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 6. maijs, 2021.
Stājies spēkā attaisnojošais spriedums krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai
Krimināllietu departamentā 5. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē iespējamie pierādījumi lietā par šaujamieroča nelikumīgu iegādāšanos un glabāšanu
Krimināllietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Senāts atceļ pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru apstiprināta noslēgtā vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 29. aprīlis, 2021.
Lietā par “aplokšņu” algu izmaksu un zaudējumu nodarīšanu valstij lielā apmērā atceļ spriedumu daļā par nosacīta soda piemērošanu
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2021.
Stājas spēkā spriedums, atceļot pašvaldības lēmumu, ar kuru tiek ierobežotas personu tiesības izmantot īpašumu
Civillietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Senāts: dzīvokļu īpašnieku kopība var izslēgt no pārvaldniekam piešķirtā pilnvarojuma apjoma jautājumus, kas saistīti ar līguma slēgšanu par mājai piesaistītā zemesgabala nomu
Krimināllietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Norādot, ka lēmuma, ar kuru izšķirts civiltiesisks strīds starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju, pieņemšana ultra vires nerada pamatu lietu izskatīt administratīvā procesa kārtībā, Senāts izbeidz tiesvedību administratīvajā lietā
Krimināllietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Lietā par atteikumu izmaksāt kompensāciju par mikrolieguma apgrūtinājumu meža zemei grūtībās nonākušam uzņēmumam Senāts vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Krimināllietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Daļēji atceļ apgabaltiesas spriedumu un krimināllietu par pensionētās prokurores slepkavību nodod jaunai izskatīšanai
Civillietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Senāts: Dzīvokļu īpašnieku kopība neatbild par komunālo pakalpojumu maksas parādiem, ja pakalpojumi izmantoti dzīvokļu īpašnieku individuālajam patēriņam