Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome piešķīrusi Tieslietu sistēmas Goda zīmes 24 tieslietu sistēmas kvalificētiem speciālistiem, ekspertiem un darbiniekiem par viņu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā. Starp apbalvotajiem arī seši Augstākās tiesas senatori.

I pakāpes Goda zīmes par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā saņems Senāta Krimināllietu departamenta senatori Aija Branta un Pēteris Opincāns. Viņi jau iepriekš ir saņēmuši Tieslietu sistēmas Goda zīmes, tagad piešķirts augstākas pakāpes apbalvojums.

Aijas Brantas ieguldījums Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā īpaši akcentēts saistībā ar Satversmes tiesas izveidošanas 25.gadadienu, kas tiek svinēta šogad. Aija Branta bijusi Satversmes tiesas tiesnese, tiesas priekšsēdētāja vietniece un Satversmes tiesas priekšsēdētāja. Viņa arī stiprinājusi Latvijas iesaisti starptautiskajā sadarbībā kā Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātes un Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes Latvijas pārstāve.

Pēteris Opincāns tieslietu sistēmā strādā 31 gadu,  ir augsti kvalificēts senators ar lielu praktiskā darba pieredzi, labām zināšanām tiesību teorijas, likumdošanas un tiesu prakses jautājumos. Aktīvi iesaistās jauno likumprojektu apspriešanā un tiesu prakses veidošanā. 

II pakāpes Goda zīmes par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas stiprināšanā saņems Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Dace Mita un Rudīte Vīduša un Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone.

Dace Mita tiesneša amatā strādā 17 gadus. Līdztekus tiešajiem amata pienākumiem dalās ar savām zināšanām un pilda papildu pienākumus, lai veicinātu tiesu autoritāti un neatkarību. Šogad aprit 20 gadi, kopš tika pieņemts Administratīvā procesa likums. Dace Mita ir viena no šī likuma izstrādes darba grupas loceklēm, kura ieguldīja savas zināšanas likuma izstrādē, lai izstrādātu demokrātiskai un tiesiskai valstij atbilstošu likumu, kas nodrošina cilvēktiesību ievērošanu cilvēka attiecībās ar valsti. Senatore darbojas kā Latvijas eksperte ES Pamattiesību aģentūras valdes locekļa aizstājēja amatā un ir ilggadēja Tiesnešu ētikas komisijas locekle.

Rudīte Vīduša ir Latvijas Tiesnešu biedrības viceprezidente, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģes locekle. Tiesneša amatā strādā 16 gadus, un senatorei rūp tiesu sistēma, tās reputācija un tiesas darba kvalitāte. Viņu raksturo augsta profesionalitāte, atbildības izjūta un precizitāte. Līdztekus tiešajiem amata pienākumiem dāsni dalās ar savām zināšanām gan ar kolēģiem zemākās instancēs, aktīvi līdzdarbojoties un iesaistoties diskusijās par aktuāliem administratīvo tiesību problēmjautājumiem, gan ar jaunajiem juristiem, vadot studentu prakses.

Zane Pētersone tiesneša amatā strādā 19 gadus un papildu tiesneša amata pienākumiem ir veicinājusi mediācijas attīstību un ieviešanu Latvijā, ir mediatoru eksaminācijas komisijas locekle. Vada lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Aktīvi iesaistījusies tiesību normu izstrādes procesā dažādās likumdošanas darba grupās. Devusi būtisku ieguldījumu jaunā Preču zīmju likuma izveidē 2020. gadā, izstrādājot likuma VI nodaļu, kas noteic civiltiesisko atbildību par tiesību uz preču zīmi pārkāpumiem. Pārstāv Latviju starptautiskā līmenī vairākās organizācijās – Eiropas Tiesnešu asociācijā mediācijai, Eiropas Preču zīmju tiesnešu tīklāIntelektuālā īpašuma biroja prakses pārskatīšanas tiesneša tīklāMediācijas un intelektuālā īpašuma tiesnešu tīklā.  Prestižais Londonā izdotais izdevums World Intellectual Property Review Zani Pētersoni atzinis par vienu no 100 ietekmīgajām sievietēm intelektuālā īpašuma tiesību jomā pasaulē 2020. gadā.

III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu saņems Senāta Civillietu departamenta senatore Marika Senkāne. Viņa tiesneša amatā strādā 25 gadus. Papildu senatores darba pienākumiem bijusi Tiesnešu ētikas komisijas locekle, ir lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā, kā arī pilda Augstākās tiesas Plēnuma sekretāres pienākumus un ir Centrālās vēlēšanu komisijas locekle.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211