Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Jautrīte Briede tiešsaistē piedalījās Kazahstānas valsts un pašvaldību ierēdņu mācībās saistībā ar administratīvo procesu.

Kazahstānā Administratīvo procedūru un procesa kodekss stāsies spēkā 2021.gada 1.jūlijā. Pašlaik notiek intensīva gatavošanās, tostarp dažādu līmeņa iestāžu darbinieku un tiesnešu mācības, lai nodrošinātu sekmīgu jaunā likuma ieviešanu. Valsts pārvaldes darbinieku mācības notiek arī Pasaules Bankas finansēta projekta ietvaros, kurā kā ekepertes uzaicinātas Latvijas senatores.

Senatores dalījās ar Latvijas pieredzi Administratīvā procesa likuma ieviešanā, kā arī skaidroja būtiskus administratīvā procesa jautājumus, kā piemērus izmantojot interesantākos gadījumus no tiesu prakses. Piemēram, klausītāju acīmredzamu interesi izraisīja piemērs par mutvārdu administratīvo aktu – apsardzes regulāru aizliegumu personai braukt ar velosipēdu garām parlamenta ēkai, tā apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu. Diskusijas raisījās arī par reliģisku priekšmetu izmantošanas aizliegumu ieslodzījuma vietās, kā arī citiem jautājumiem.

“Par savu uzdevumu uzskatījām ne tikai pastāstīt, kā tiesiskais regulējums ir piemērojams, bet arī likt palūkoties uz tiesisko sistēmu plašāk, neizraujot kādu tiesību normu no kopīgā ietvara,” norāda Veronika Krūmiņa.

Kazahstānas tieslietu nozares institucionālās stiprināšanas projektu “Kazahstānas Republikas Administratīvā procesa likuma ieviešanas, administratīvās tiesvedības un valsts pārvaldes institūciju turpmāku attīstību un darbības ceļveža projekta izstrāde no 2020. līdz 2025.gadam” finansē Pasaules Banka. Projektā ir iesaistīti arī eksperti no Vācijas, Polijas un Kazahstānas. Projektu vada speciālisti no Gruzijas. Kazahstānas Tieslietu ministrijas pārstāvji ir novērtējuši šīs mācības kā augstvērtīgas un ļoti noderīgas.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211