Tieslietu padome aizvien aktīvāk iesaistās tiesu politikas veidošanā, un tai ir svarīgi tiesu viedokļi pirms lēmumu pieņemšanas. Tādēļ turpmāk Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem tiksies regulāri pirms tiesu sistēmai svarīgu jautājumu skatīšanas Tieslietu padomē.

Augstākās tiesas priekšsēdētājam Aigaram Strupišam un Senāta departamentu priekšsēdētājiem tiekoties ar tiesu priekšsēdētājiem 8.februārī, pārrunāts ģenerālprokurora aktualizētais jautājums par Kriminālprocesa likumā noteiktā amatpersonu lietu prioritātes principa ievērošanu. Tiesu priekšsēdētāju vēstījums bija, ka prioritaritāte tiek nodrošināta, bet lietu izskatīšana atkarīga ne tikai no šī likumā deklarētā principa. Lietu izskatīšanu pagājušajā gadā un šogad paildzinājuši Covid-19 ierobežojumi. Lietām, kuru materiāli satur valsts noslēpums, izskatīšanas laiku paildzina arī atbilstošas ierakstu tehnikas trūkums, kā dēļ viss sēdes protokols atsevišķos gadījumos tiek rakstīts ar roku. Tiesu pieredze arī tāda, ja lietas ātrākā izskatīšanā ieinteresētas abas puses – apsūdzība un aizstāvība, lietas gaita ir ātra. Vienlaikus Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja tiesu priekšsēdētājus pievērst īpašu uzmanību visu kategoriju lietām, kuru izskatīšana ir septiņu un vairāk gadu garumā. 

Tiesu priekšsēdētāju sanāksmē pārrunāts arī jautājums par tiesnešu līdzdalību dažādās Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas darba grupās. Tiesneši, darbojoties šādās grupās, pauž savu kā eksperta viedokli, bet nevar pārstāvēt tiesu viedokli. Tiesu stratēģisko viedokli pārstāv Tieslietu padome vai tās deleģēti pārstāvji. Ne vienmēr šis viedoklis tiek pienācīgi noskaidrots un uzklausīts.

Tā piemēram, bez normatīvā regulējuma, stratēģiska koncepta un funkcionālās shēmas, kas būtu saskaņota Tieslietu padomē, tiek virzīts e-lietas projekts. Tiesnešu un tiesu darbinieku iesaiste tajā ir sadrumstalota, jau ieviestie risinājumi pirmās instances tiesām nav efektīvi un apgrūtina, nevis uzlabo tiesu darbu un pakalpojumu saņemšanu. Viedokli par situāciju ar e-lietu Tieslietu padome darīs zināmu Saeimai.

Vēl viens jautājumu loks, ko Augstākās tiesas priekšsēdētājs pārrunāja ar tiesu priekšsēdētājiem, ir tiesnešu apmācības, kas ir viena no Tieslietu padomes prioritātēm. Tieslietu padomes darba grupā notikusi diskusija par iespējamo tiesnešu apmācības organizācijas strukturālu pārveidošanu, nodalot to no izpildvaras. 

Pārrunāts arī jautājums par sūdzību par tiesnešiem vienotu apriti tiesu sistēmā, tiesu darba organizāciju Covid-19 ierobežojumu laikā, lietu izskatīšanas standartu aktualizēšanu un citiem tiesu darba organizācijas jautājumiem. Savukārt Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs un Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ievirzīja diskusiju par vairākiem tiesību un procesuālajiem jautājumiem, kuros kasācijas instance novērojusi nevienādu tiesu praksi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211