Lietām, ko Senāta Civillietu departaments skata prioritārā kārtībā, šogad pievienotas arī lietas, kurās tiek risināts tiesību jautājums, kura galīgais noregulējums ir nepieciešams vairāku zemākā tiesu instancē esošu lietu izskatīšanā.

Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks īpašo uzmanību šim aspektam pamato ar nepieciešamību laikus novērst pretrunīgas tiesu prakses veidošanos.

“Kasācijas instances tiesas problēma ir tās lēna reaģēšana uz likumu izmaiņām un attiecīgas tiesu prakses novēlota veidošana. Proti, paiet zināms laiks, kamēr lieta nonāk Senātā.  It īpaši tas rada problēmu, ja tiesās masveidā ienāk vienveidīgas lietas. Sadarbojoties ar zemāku instanču tiesām, būtu identificējamas šādas vienveidīgas lietas un tās būtu izskatāmas prioritārā kārtībā, tādējādi novēršot pretrunīgas tiesu prakses veidošanos un ļaujot prognozēt lietas iznākumu arī pārējās analogajās lietās,” norāda departamenta priekšsēdētājs.

Lietu sadale departamentā notiek, ņemot vērā to ienākšanas secību. Taču Augstākās tiesas priekšsēdētāja apstiprinātā lietu sadales kārtība paredz lietu kategorijas, kam ir prioritāte izskatīšanā. Tie ir darba strīdi – prasības par atjaunošanu darbā, darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, darba algas piedziņa, kā arī strīdi, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību. Prioritāte noteikta arī lietām, kurās iesniegti protesti Civilprocesa likuma 483.panta kārtībā un lietām par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Tāpat prioritāri var tikt skatītas lietas, kurās tiesvedība notiek ilgstošu laiku un kurās ir citi pamatoti iemesli to paātrinātai izskatīšanai, kā arī lietām par tiesību jautājumiem, kuru ātrai risināšanai ir būtiska nozīme judikatūras attīstībai.

Līdzīgi principi un instrumenti, lai paātrinātu lietu izskatīšanu un vienveidīgas tiesu prakses veidošanu, ietverti arī Senāta Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta lietu sadales kārtībā.

Senāta departamentu lietu sadales plānus skatīt šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211