• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter Nine. Participants in the proceedings, their rights and obligations

06.09.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-467/2005

Gadījumos, kad aizstāvība neveicina ātrāku lietas izskatīšanu saprātīgos termiņos, tiesai ir tiesības atbilstoši Kriminālprocesa kodeksa 96.pantam tiesājamā izvēlētu advokātu aizstāt ar citu.

Download

21.12.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-668/2004

Download

23.05.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKA-760/2021

1.Pieteicējam ir tiesības apšaubīt iestādes veiktās ekspertīzes secinājumus, pamatojot savu pozīciju ar visiem avotiem, kuru piemērošanai medicīniska jautājuma vērtēšanā varētu būt objektīvs pamats – gan ar ārvalstu, gan ar nacionālajām publikācijām, atzinumiem, viedokļiem, vadlīnijām –, tomēr vērtēt šajos avotos norādītās atziņas tiesai ir pienākums tikai tādā gadījumā, ja iebildumu saturs uzrāda pietiekamu pamatu apšaubīt iestādes secinājumus. Respektīvi, pieteicējam ir jābūt spējīgam paskaidrot, kas ārstēšanas procesā ir darīts nepareizi un kādi apstākļi liecina par to, ka veselības aprūpes pakalpojumi netika sniegti saskaņā ar šajos avotos norādītajām atziņām. Tikai tādā gadījumā tiesai ir jāpārbauda šo iebildumu pamatotība. 2.Lai pieteicējam būtu tiesības prasīt tādu pašu rezultātu kā citā iestādes izskatītā gadījumā, nepietiek konstatēt to, ka abas situācijas vispārīgi raksturo kāds kopīgs elements. Pārbaudot vienlīdzības principa ievērošanu, jākonstatē, vai salīdzināmās situācijas ir līdzīgas visos būtiskajos aspektos. Proti, ir jākonstatē, vai ārstniecības procesā ir veikta līdzīga rīcība, kuras rezultātā ir iestājušās līdzīgas sekas un vai citu apstākļu ietekme uz šo seku iestāšanās iespēju ir vērtējama līdzīgi. Katrā gadījumā ir jāveic rūpīga šo apstākļu analīze. 3.Tiesai ir jāvērtē, vai iestāde, veicot pieteicēja medicīniskās dokumentācijas izvērtēšanu, ir izdarījusi pamatotus secinājumus, tomēr tas nenozīmē, ka tiesa ir saistīta tikai ar iestādes lēmumā ietverto pamatojumu un ka pārbaudes robežas nepārsniedz acīmredzamu kļūdu vai būtisku procesuālu pārkāpumu konstatēšanu. Tiesai ir patstāvīgi jāvērtē lietā esošie pierādījumi, tostarp pieteicēja medicīniskā dokumentācija, nepieciešamības gadījumā izmantojot Administratīvā procesa likumā paredzētās tiesības noteikt ekspertīzi.

Download

19.12.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-350/2000

Download

12.12.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-347/2000

Download

28.11.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-328/2000

Download

04.04.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-76/2000

Download

24.12.1999. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-377/1999

Download

29.12.1998. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-398/1998

Download

27.10.1998. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-351/1998

Download

19.05.1998. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 177/1998

Download

08.05.1998. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-169/1998

Download

04.11.1997. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-272/1997

Download

21.03.1997. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-109/1997

Download

10.03.1997. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-83/1997

Download

07.01.1997. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-6/1997

Download

08.11.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-278/1996

Download

08.11.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-253/1996

Download

23.04.1996. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-88/1996

Download