• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 63. Examination De Novo of Valid Rulings in Relation to a Substantial Violation of the Norms of a Material or Procedural Law (Sections 662-672)

18.08.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-508/2020

Download

14.02.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-43/2019

Jaunatklāts apstāklis – Satversmes tiesas spriedums – konkrētajā lietā nav atzīstams par pamatu kriminālprocesa atjaunošanai sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, ņemot vērā, ka Satversmes tiesas spriedumā minētie pamattiesību pārkāpumi jau novērsti pirms Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas.

Download

19.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-605/2017

Spēkā esošo nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu ir iekļauta Kriminālprocesa likuma 63.nodaļā kā sevišķs process un tajā ir ietverts labvēlīguma princips notiesātajai personai. Savukārt Kriminālprocesa likuma 591.pants „Lietas izskatīšana pēc sprieduma vai lēmuma atcelšanas” regulē vispārējo kārtību lietas jaunai izskatīšanai, un šī panta otrā daļa reglamentē apsūdzētā stāvokļa pasliktināšanas gadījumus. Kriminālprocesa likuma 63.nodaļā ietvertās normas ar labvēlīguma principu notiesātai personai ir speciālas pret Kriminālprocesa likuma 591.panta otrajā daļā ietverto normu, un atkārtota personas stāvokļa pasliktināšana nav pieļaujama.

Download

03.12.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-608/2013

Tas apstāklis, ka lieta apelācijas instances tiesā nav skatīta sakarā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību, bet gan līdzapsūdzētā apelācijas sūdzību, nenozīmē to, ka lieta apelācijas kārtībā nav izskatīta. Tādēļ, iesniedzot pieteikumu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā, jālūdz atcelt nevis pirmās instances tiesas nolēmumu, bet gan apelācijas instances tiesas nolēmumu.

Download

07.10.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-522/2010

1. Apelācijas instances tiesas atzinumi šajā lietā par sprieduma stāšanos likumīgā spēkā un tā apturēšanu ar atpakaļejošu spēku, par Krimināllikuma 312.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva elementiem neatbilst likuma prasībām un nav pamatoti ar lietā esošajiem dokumentiem. 2. Nolēmuma izpildes atlikšana vai apturēšana nozīmē to, ka nolēmums netiek turpmāk izpildīts uz noteiktu laiku, nevis atceļ tā izpildi vai spēkā esamību pagātnē. Apstrīdētā nolēmuma atcelšana nepašauba tā spēkā esamību un izpildi līdz nolēmuma atcelšanai un jaunai izskatīšanai.

Download

31.08.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-462/2010

No Kriminālprocesa likuma 662.panta pirmās daļas izriet, ka Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā no jauna var izskatīt tikai tādus spēkā stājušos tiesas nolēmumus, kuriem Kriminālprocesa likumā ir paredzēta pārsūdzēšana kasācijas kārtībā, nevis jebkuru tiesas nolēmumu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 651.panta pirmo daļu ar nolēmuma izpildi saistītos jautājumus izlemj tiesnesis tiesas sēdē, piedaloties prokuroram un notiesātajam, kuram tiek nodrošināta šā likuma 639.pantā paredzētās tiesības. Savukārt šī panta septītās daļas pēdējais teikums nosaka, ka augstāka līmeņa tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā pēc lietā esošajiem materiāliem, un viņa lēmums nav pārsūdzams. Šis lēmums kasācijas kārtībā vispār nav pārsūdzams.

Download

31.05.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-273/2010

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 662.panta pirmo daļu spēkā stājušos tiesas nolēmumu var izskatīt no jauna, ja tas nav skatīts kasācijas kārtībā. No šīs likuma normas izriet, ka Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā no jauna var izskatīt tikai tādus spēkā stājušos tiesas nolēmumus, kuriem Kriminālprocesa likumā ir paredzēta pārsūdzēšana kasācijas kārtībā, nevis jebkuru tiesas nolēmumu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 573.panta trešo daļu senatora lēmums par atteikumu pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu nav pārsūdzams. Kriminālprocesa likuma 573.panta kārtībā pieņemtais lēmums par atteikumu pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu nav uzskatāms par lietas izskatīšanu kasācijas kārtībā. Par apelācijas instances tiesas nolēmumu iespējams iesniegt sūdzību vai protestu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā.

Download

14.04.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-195/2010

1. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 662.panta pirmo daļu spēkā stājušos tiesas nolēmumu var izskatīt no jauna, ja tas nav skatīts kasācijas kārtībā. Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā no jauna var izskatīt tikai tādus spēkā stājušos tiesas nolēmumus, kuriem Kriminālprocesa likumā ir paredzēta pārsūdzēšana kasācijas kārtībā, nevis jebkuru tiesas nolēmumu. 2. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 550.panta trešo daļu tiesneša lēmums, izlemjot sūdzību par atteikumu pieņemt apelācijas sūdzību sakarā ar termiņa nokavējumu, vispār nav pārsūdzams, tāpēc par šādu tiesneša lēmumu nevar iesniegt pieteikumu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā.

Download

14.10.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-525/2009

1. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 553.panta otro daļu, ja apelācijas sūdzības iesniedzējs noteiktajā termiņā nenovērš trūkumus, tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas. Šāds lēmums nav pārsūdzams kasācijas kārtībā, tāpēc tas nav izskatāms Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā. 2. Ja par apelācijas sūdzību lēmumu nav pieņēmusi apelācijas instances tiesa, tad iesniegto pieteikumu var izskatīt Senāta Krimināllietu departamentā tikai par pirmās instances tiesas spriedumu atbilstoši Kriminālprocesa likuma 63.nodaļā paredzētajai kārtībai.

Download