• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 60. Entering into Effect, Transferring for Execution and Procedures for Execution of Judgments, Decisions and Penal Orders of a Prosecutor (Sections 632-639)

20.05.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-207/2016

Tiesa pirms sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, proti, nosakot sodu, nav tiesīga izlemt jautājumu par piespriestā naudas soda samaksas atlikšanu.

Download

18.06.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-357/2009

Kriminālprocesa likuma 638.pants „Sprieduma izpildes atlikšana” ietverts Kriminālprocesa likuma 60.nodaļā „Spriedumu un lēmumu nodošana izpildei”. No minētā un Kriminālprocesa likuma 634.panta pirmās daļas izriet, ka jautājumu par sprieduma izpildes atlikšanu izlemj pirmās instances tiesa pēc tam, kad spriedums stājies likumīgā spēkā.

Download