• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter VI. Release from Criminal Liability and Punishment

13.03.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-66/2020

Download

24.05.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-67/2017

Apstāklis, ka apsūdzētajam uz jauna sprieduma taisīšanas brīdi jau ir pagājis likumā noteiktais sodāmības dzēšanas termiņš, neatceļ personas notiesāšanas vai soda noteikšanas juridiskās sekas, ja jaunais tīšais noziedzīgais nodarījums izdarīts laikā, kad sodāmība vēl nebija noņemta vai dzēsta par agrāk izdarītu tīšu noziedzīgu nodarījumu.

Download

07.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-213/2016 

Atbrīvojot personu no soda saskaņā ar Krimināllikuma 58.panta pirmo daļu, tiesai ir jāizvērtē radītā kaitējuma smaguma pakāpe un jāpamato, kādēļ radītais kaitējums nav tāds, lai vajadzētu piespriest kriminālsodu. Nesniedzot šādu ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma smaguma pakāpes vērtējumu un atbrīvojot apsūdzēto no soda, pamatojoties vienīgi uz apsūdzētā personību raksturojošo apstākļu un atbildību mīkstinošo apstākļu vērtējumu, tiesa nepareizi piemēro Krimināllikuma Vispārīgās daļas 58.panta pirmo daļu.

Download

31.10.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-453/2012

Kriminālatbildības noilgums ir izvērtējams attiecībā uz to noziedzīgo nodarījumu, kurā apsūdzētais atzīts par vainīgu, nevis uz noziedzīgo nodarījumu, par kuru uzsākts kriminālprocess vai par kuru apsūdzētais saukts pie kriminālatbildības.

Download

14.12.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-582/2010

Latvijas Kriminālkodeksa 54.panta pirmās daļas 5.punkts ir atzīstams par labvēlīgāku attiecībā pret šobrīd spēkā esošo Krimināllikuma 63.panta trešās daļas 5.punktu un tāpēc, aprēķinot sodāmības dzēšanas termiņu, piemērojama nozieguma izdarīšanas laikā spēkā esošā tiesību norma - Latvijas Kriminālkodeksa 54.panta pirmās daļas 5.punkts.

Download

19.04.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-175/2010

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarīšana inkriminēta personai, kura nosacīti pirms termiņa atbrīvota no soda, tad noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laika precīzai konstatēšanai ir būtiska nozīme, jo no tā ir atkarīgs lēmums par galīgā soda noteikšanu vai nenoteikšanu atbilstoši Krimināllikuma 61. un 51.panta nosacījumiem.

Download

21.09.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-352/2009

Ja tiesa izbeidz kriminālprocesu kriminālatbildības noilguma dēļ, tad tai vispirms lieta jāizskata pēc būtības un jānoskaidro, vai apsūdzētā persona ir izdarījusi vai nav izdarījusi viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu, jo kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ ir personu nereabilitējošs apstāklis saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 380.pantu.

Download

23.01.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-17/2009

Kriminālprocesa likumā ir noteikta procesuālā kārtība, kādā persona, pret kuru kriminālprocess ir izbeigts, tā pārstāvis vai aizstāvis var iesniegt sūdzību par procesa virzītāja vai prokurora lēmumu izbeigt kriminālprocesa, ja tas izbeigts, tajā skaitā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu, bet persona neatzīst savu vainu nodarījumā. Šī kārtība regulēta Kriminālprocesa likuma 57.nodaļā un attiecas tikai uz pirmstiesas kriminālprocesā pieņemtajiem lēmumiem. Izskatot lietu, tiesai pirms lemt par kriminālprocesa izbeigšanu noilguma sakarā ir jākonstatē, vai šī persona ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, kurš satur visas nepieciešamās un obligātās konkrētā Krimināllikuma pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes. Procesuālos izdevumus var piedzīt tikai no personas, kura atzīta par tādu, kas izdarījusi viņai inkriminētās Krimināllikumā paredzētās darbības.

Download

14.10.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-572/2008

Saskaņā ar Krimināllikuma 58.panta otro daļu, personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu var atbrīvot no kriminālatbildības, ja ir izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi. Ja krimināllietā par cietušajām atzītas vairākas personas, tad, lai atzītu, ka izpildītas pantā noteiktās prasības, izlīgumam jābūt noslēgtam ar visām cietušajām personām.

Download

30.06.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-331/2008

Kriminālatbildības noilguma beigu termiņš privātapsūdzības lietās ir saistīts ar laiku, kad izsniegta apsūdzība.

Download

04.10.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-597/2006

1. Lai par noziegumu, par kuru persona saukta pie kriminālatbildības pēc Latvijas Kriminālkodeksa, noteiktu kriminālatbildības noilgumu pēc Krimināllikuma un tādējādi varētu spriest par to, vai Krimināllikuma norma ir vai nav labvēlīgāka par Latvijas Kriminālkodeksa normu, vispirms šis noziedzīgais nodarījums jāklasificē atbilstoši Krimināllikuma 7.pantam. 2. Tā kā par Latvijas Kriminālkodeksa 143.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 8 gadiem, tad saskaņā ar Krimināllikuma 7.panta 4.daļu šis nodarījums ir smags noziegums, nevis mazāk smags, līdz ar to saskaņā ar Krimināllikuma 56.pantu kriminālatbildības noilgums iestājas tikai pēc 10 gadiem, tātad Krimināllikuma norma šai gadījumā nav labvēlīgāka par Latvijas Kriminālkodeksa normu.

Download

02.05.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-276/2006

Krimināllikuma 59.panta 6.daļas nosacījumi dod tiesai tiesības, nevis uzliek tai pienākumu, atbrīvot personu no soda izciešanas, ja tā pēc sprieduma pasludināšanas saslimusi ar citu smagu, neārstējamu slimību.

Download

13.02.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-94/2006

Tiesai, saskaņā ar Krimināllikuma 58.panta 1.daļu ir tiesības, bet nav pienākums obligāti no kriminālatbildības atbrīvot personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kuram ir noziedzīgā nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, lai vajadzētu piespriest kriminālsodu.

Download

22.02.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-67/2006

Tiesa konkrētā lietā, atbilstoši Krimināllikuma 59.panta 4.daļas nosacījumiem, var atbrīvot personu no soda izciešanas, ja tā ir izdarījusi kriminālpārkāpumu, taču tas nav tiesas obligāts pienākums.

Download

05.05.2003. Decision of assignment sitting of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-288/2003

Download

15.08.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-239/2000

Download

15.08.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-239/2000

Download

06.07.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-194/2000

Download

22.06.1999. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-202/1999

Download