• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter XII. Homicide

08.07.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-324/2021

Ja tiek izmantots tāds noslepkavošanas veids, kas ir bīstams vairākām personām, ne tikai vienam cietušajam, un rezultātā cietusī persona tiek nonāvēta, noziedzīgais nodarījums kvalificējams pēc Krimināllikuma 117.panta 3.punkta kā slepkavība, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā. Tas, vai vainīgā persona bija pazīstama ar cietušo un vai viņai bija nodoms izdarīt tieši šīs konkrētās personas slepkavību, kvalifikāciju neietekmē.

Download

18.08.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-508/2020

Lai personas darbības kvalificētu pēc Krimināllikuma 116.panta kā izdarītas ar tiešu nodomu, jāpamatojas uz izdarītā noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopumu, īpaši ņemot vērā nozieguma izdarīšanas veidu un rīkus, brūču un citu miesas bojājumu daudzumu, raksturu un lokalizāciju, vainīgā noziedzīgo darbību pārtraukšanas iemeslu un viņa rīcību pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas un citus apstākļus, kas var liecināt par vainīgā nodomu. Uz vainīgā nodomu attiecībā pret nāvi var norādīt dzīvībai izteikti bīstama veida rīku un līdzekļu, piemēram, aukstā ieroča, kas tūlīt spēj sagādāt nāvi, izmantošana.

Download

02.09.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-200/2020

Download

05.03.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-52/2020

Download

05.03.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-52/2020

Lai personu atzītu par vainīgu Krimināllikuma 117.panta 2.punktā paredzētās slepkavības izdarīšanā, tiesai jākonstatē, pirmkārt, ka cietušais objektīvi atradies bezpalīdzības stāvoklī (objektīvais kritērijs), un, otrkārt, ka vainīgais apzinājies cietušā atrašanos bezpalīdzības stāvoklī (subjektīvais kritērijs). Ar Krimināllikuma 117.panta 2.punktā norādīto bezpalīdzības stāvokli saprot personas atrašanos tādā fiziskā vai psihiskā stāvoklī, kas liedz tai iespēju saprast ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi un līdz ar to izrādīt jebkādu pretestību vardarbībai, vai arī, saprotot to, nodrošināt sev aizsardzību. Personas fiziskais vecums pats par sevi nevar būt izšķirošais objektīvais kritērijs bezpalīdzības stāvokļa konstatēšanai. Par bezpalīdzības stāvoklī esošām personām atzīstamas nevarīgas personas.

Download

2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[G]/2020

Download

11.09.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-642/2019

Lai noskaidrotu vainīgā nodoma saturu, jāpamatojas uz izdarītā noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopumu, īpaši ņemot vērā nozieguma izdarīšanas veidu un rīkus, brūču un citu miesas bojājumu daudzumu, raksturu un lokalizāciju, vainīgā noziedzīgo darbību pārtraukšanas iemeslu un viņa rīcību pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, kā arī izvērtējot vainīgā un cietušā attiecības pirms noziedzīga nodarījuma izdarīšanas un citus apstākļus, kas var liecināt par vainīgā nodomu. Uz vainīgā tiešu nodomu attiecībā pret nāvi var norādīt dzīvībai izteikti bīstama veida, rīku un līdzekļu, piemēram, nāvējoša fiziska spēka, aukstā ieroča, asa vai smaga priekšmeta un tamlīdzīga noziedzīga rīka, kas tūlīt spēj sagādāt nāvi, izmantošana. Tādējādi noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopuma noskaidrošana un pierādīšana ir priekšnoteikums vainīgās personas nodoma atklāšanai.

Download

31.08.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-399/2018

Download

28.01.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-65/2014

Ja maksimālais soda apmērs vai laiks par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu no 2013.gada 1.aprīļa ir paredzēts bargāks, tiesai nav pamata to piemērot, jo tādējādi tiek pārkāpti Krimināllikuma 5.panta trešās daļas nosacījumi.

Download

22.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-528/2013

Šķietamā aizstāvēšanās tāpat kā nepieciešamā aizstāvēšanās ir iespējama tikai tad, ja pastāv zināmi obligāti nosacījumi. Nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā tāds nosacījums ir reāls apdraudējums, bet šķietamās aizstāvēšanās gadījumā – darbības, kuras uzskata par šādu apdraudējumu. Ja persona bez jebkāda pamata iedomājusies, ka notiek uzbrukums, jo cietušā rīcība un konkrētie notikuma apstākļi nav devuši tam iemeslu, tad šī persona par tīši radītu kaitējumu atbild uz vispārējiem pamatiem.

Download

17.05.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-258/2012

Krimināllikuma 117.panta 2.punktā paredzētās slepkavības pastiprinošos apstākļos bezpalīdzību raksturo divi fiziskā un psihiskā stāvokļa kritēriji: cietušais nesaprot ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi un līdz ar to nevar izrādīt jebkādu pretestību vardarbībai vai cietušais saprot ar viņu izdarīto darbību raksturu un nozīmi, bet nevar fiziski nodrošināt sev aizsardzību. Notiesājoša sprieduma aprakstošajā daļā tiesai jānorāda visas obligātās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kas nosaka tā juridisko kvalifikāciju.

Download

17.12.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-167/2012

Slepkavības atkārtotība konstatējama divējādi: 1) vairākas slepkavības viena kriminālprocesa ietvaros, ja ne par vienu no tām nav iestājies kriminālatbildības noilgums, 2) atkārtotību veido spēkā stājies tiesas spriedums par iepriekš izdarīto slepkavību.

Download

08.03.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-126/2012

Slepkavības ar netiešu nodomu norobežošana no Krimināllikuma 125.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma un no Krimināllikuma 123.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma.

Download

05.04.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-12/2012

Lai būtu pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 124.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, obligāti jāpastāv cēloņsakarībai starp prettiesisko darbību un šajā pantā paredzētajām sekām, turklāt šī cēloņsakarība tiesai ir jākonstatē.

Download

21.11.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-332/2000

Download

04.04.2000. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-77/2000

Download